Potato gratin with wild salmon

450,00
wild salmon/gratin/poached egg/arugula/caesar sauce